A A A

I. Definicje i pojęcia

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

 2. Administratorem Państwa Danych Osobowych (dalej ADO) jest radca prawny dr Sławomir Stasiorowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Stasiorowski, adres: ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa, NIP: 7441490899, REGON: 386054896

 3. Dane osobowe:

 • oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą");

 • możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna: osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Osoba, której dane dotyczą, to każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez ADO, np. osoba kontaktująca się z kancelarią i korzystająca z jej usług lub kierująca zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Przetwarzanie danych osobowych, to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

 3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. U.or.p. - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 1982 r. nr 19, poz. 145 z późn. zm.)

 5. U.o.d.o. - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)

 

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przepisy art. 15 ust. 1 i 3, art. 18 i art. 19 RODO stosuje się w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy, o której mowa w art. 3 ustawy o radcach prawnych (art. 5a ust. 1 u.or.p.).

 2. Przepisu art. 21 ust. 1 RODO w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej nie stosuje się (art. 5a ust. 2 u.or.p.).

 3. W pozostałym zakresie ADO przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, tj. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, zgodnie z RODO oraz zgodnie z pozostałymi regulacjami odnoszącymi się do przetwarzania danych osobowych.

 4. Obowiązki ADO z zastrzeżeniem pkt 1 i 2:

 • zapewnienie przejrzystości przetwarzania danych,

 • informowanie o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania,

 • informowanie o celu, czasie i podstawie prawnej przetwarzania danych,

 • zbieranie danych tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu,

 • przechowywanie oraz przetwarzanie danych tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

 1. ADO zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych, jak również zapewnia dostęp do informacji osobom, których dane dotyczą.

 2. W sytuacji zagrożenia danych osobowych, ADO podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony i przeciwdziałaniu naruszeniom danych osobowych, jak również poinformuje osoby, których dane zostały naruszone lub zagrożone stosownie do istniejących wymogów prawnych.

 3. ADO wdrożył i stosuje procedury, które umożliwiają dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom do tego upoważnionym oraz w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania określonych obowiązków.

 4. ADO podejmuje starania oraz działania mające na celu zagwarantowanie ze strony podmiotów, z którymi współpracuje respektowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych na zlecenie ADO.

 

III. Dane kontaktowe ADO

 1. Adres: Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Stasiorowski, adres ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa,

 2. E-mail: kancelaria@krpstasiorowski.pl  

 3. Telefon: 795 977 095; 502 021 052

 

IV. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem z oferty i usług Kancelarii, realizacji prawnie uzasadnionych obowiązków, ochrony przed roszczeniami oraz wskutek kontaktowania się z Kancelarią.

 2. Dane osobowe, powierzone Kancelarii, w szczególności imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, inne dane przekazane przez Klienta przetwarzane są:

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej przez Kancelarię,

 • w celu prowadzenia serwisu,

 • w celu wypełnienia formularza kontaktowego,

 • w celu dostarczania na adres e-mail Klienta newslettera lub oferty Kancelarii oraz innych publikacji i informacji zawierających zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

 • w celu skorzystania z oferty związanej z wzięciem udziału w szkoleniu, bądź w związku z korzystaniem z innych form edukacji realizowanych przez Kancelarię.

 1. Dane osobowe przetwarzane są także związku z kierowaniem do ADO korespondencji tradycyjnej, bądź mailowej, która nie jest związana z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub na podstawie innej umowy. Dane osobowe zawarte w kierowanej do ADO korespondencji, są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu z nadawcą korespondencji, z uwagi na uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 2. Korespondencja jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym przez ADO.

 3. W związku z kontaktowaniem się z ADO drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, ADO może zażądać podania wyłącznie tych danych, które są konieczne dla prawidłowego wyjaśnienia lub załatwienia sprawy, z uwagi na uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 4. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane jedynie po uprzednim poinformowaniu o tym dzwoniącej osoby. Dane osobowe w postaci nagrania mogą być przetwarzane w celach związanych z obsługą Klientów. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do jej świadczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

V. Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

 1. Dane osobowe są również przetwarzane w systemach informatycznych.

 2. ADO może je tymczasowo przechowywać i przetwarzać w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testowaniem zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości, bądź zapewnianiem ochrony przed nadużyciami i atakami.

 

VI. Odbiorcy danych osobowych

 1. W związku z prowadzeniem działalności szkoleniowej wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one - w ściśle określonych przypadkach ujawniane zewnętrznym podmiotom i dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych oraz sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe, kurierom, agencjom. Dane mogą być też ujawniane (tylko w niezbędnym zakresie) podmiotom powiązanym z ADO, w tym w szczególności podmiotom, z którymi ADO na stałe realizuje szkolenia i usługi, a ujawnienie tych danych jest niezbędne dla realizacji tych usług.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i tylko w ściśle uzasadnionych wypadkach.

 

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Obowiązek zachowania tajemnicy przez radcę prawnego, o której mowa w art. 3 ust. 4-6 u.or.p., nie ustaje, w przypadku gdy z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 5b u.or.p.).

 2. Okres przechowywania danych osobowych wynosi (art. 5c ust.1 u.or.p.):

 • 5 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone - w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez organy samorządu radców prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych określonych w ustawie oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach nadzoru nad działalnością samorządu radców prawnych;

 • 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone - w przypadku danych osobowych przetwarzanych:
  a) w toku prowadzonych przez organy samorządu radców prawnych postępowań:
  - administracyjnych,
  - w zakresie skarg i wniosków,
  - innych przewidzianych przez ustawę,
  b) w ramach nadzoru nad tymi postępowaniami, o których mowa w lit. a,
  c) przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu;
   

 • 15 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone - w przypadku danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonych przez organy samorządu radców prawnych postępowań dyscyplinarnych wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz podczas wykonywania przewidzianych przez ustawę kompetencji nadzorczych nad postępowaniami dyscyplinarnymi w sprawach radców prawnych i aplikantów radcowskich.

 1. Po upływie wskazanych w pkt 2 okresów, w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez ADO w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego, dane osobowe ulegają usunięciu.

 2. W zakresie działalności niezwiązanej z wykonywaniem zawodu radcy prawnego (art. 4 u.or.p.) czas przetwarzania danych przez ADO jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi oraz od celu przetwarzania, jak również obowiązujących w tym przedmiocie regulacji prawnych.

 3. Okres przetwarzania danych może wynikać z obowiązujących przepisów, w przypadku, gdy stanowią one o podstawie przetwarzania. W przypadku przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO - np. ze względów bezpieczeństwa - może się odbywać przez okres umożliwiający jego realizację lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 4. W sytuacji przetwarzania danych w związku z wyrażoną zgodą, ADO przetwarza dane do momentu jej wycofania przez osobę fizyczną.

 5. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej zakończenia/rozwiązania.

 6. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 7. Po upływie okresu przetwarzania danych, ADO nieodwracalnie usuwa dane, bądź poddaje je procesowi anonimizacji.

 

VIII. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W zakresie działalności niezwiązanej z wykonywaniem zawodu radcy prawnego (art. 4 u.or.p.), w związku z przetwarzaniem przez ADO danych osób fizycznych, przysługują im następujące prawa:

 • uzyskania informacji o tym w jaki sposób i w jakim zakresie dane są przetwarzane,

 • sprostowania danych w sytuacji ich błędnego zapisania lub ich zmiany (np. w sytuacji zmiany nazwiska lub adresu),

 • usunięcia danych, gdy nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania przez ADO,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego,

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji gdy przetwarzanie danych przez ADO odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu,

 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania naruszenia praw i wolności osoby fizycznej

 1. W celu skorzystania z powyższych praw, osoba fizyczna może się skontaktować z ADO pisemnie na adres: ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail: kancelaria@krpstasiorowski.pl i wskazać czego dotyczy jej żądanie lub wątpliwość, w szczególności z jakiego prawa chce skorzystać.

 2. ADO udzieli osobie fizycznej informacji w terminie do 30 dni od dnia otrzymania treści żądania, bądź w terminie późniejszym po wcześniejszym poinformowaniu osoby fizycznej o przyczynach opóźnienia w udzieleniu informacji.

 3. ADO udzieli odpowiedzi na żądanie osoby fizycznej na adres e-mail, z którego zostało wysłane zapytanie, bądź pisemnie na wskazany przez osobę fizyczną adres korespondencyjny, chyba że z treści zapytania wynika możliwość przesłania odpowiedzi w formie wiadomości e-mail.

 

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich i profilowanie

 1. ADO nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich.

 2. ADO nie zamierza profilować pozyskanych danych.

   

   |  STRONA GŁÓWNA  |  DO GÓRY  | 

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Stasiorowski - Pomoc prawna Kutno, Kancelaria, radca prawny - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
design by TONER