O  F  E  R  T  A
A A A

Szkolenia dla funkcjonariuszy publicznych 

Szkolenia dla funkcjonariuszy publicznych (kuratorów sądowych, pracowników sądu, pomocy społecznej, Służby Więziennej), organizacji pozarządowych, szkolnictwa, rynku pracy i innych realizujących zadania służące readaptacji społecznej skazanych, resocjalizacji, wychowania resocjalizującego, socjoterapii i wsparcia w dążeniu do reintegracji społecznej.

 

Etos zawodowy

 • zasady etyki funkcjonariuszy publicznych - w oparciu o zasady ogólne oraz deontologie specyficzne

 • wizerunek funkcjonariusza publicznego

 • odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna funkcjonariuszy publicznych

 • stosowanie przepisów prawa pracy wobec funkcjonariuszy publicznych

 • szkolenia kadry zarządzającej z wykorzystaniem menedżerskiego sposobu zarządzania zasobami osobowymi zespołów

 

Wykonywanie orzeczeń karnych oraz readaptacja społeczna

 • udział społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sądów, w tym możliwe formy współpracy organizacji pozarządowych z wymiarem sprawiedliwości, np. w ramach realizowanej kary ograniczenia wolności, instytucjach prawa karnego oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, tj. dozoru nad osobą dorosłą, nadzoru nad nieletnim i prowadzenia specyficznych działalności takich jak placówki resocjalizacyjne, domy przejściowe i świadczenie pomocy postpenitencjarnej

 • system readaptacji społecznej skazanych i zasady multidyscyplinarnej współpracy międzyinstytucjonalnej, w szczególności w przypadku powrotu odbywających karę pozbawienia wolności,

 • szczegółowe aspekty wykonywania sankcji karnych: grzywny, ograniczenia wolności, kary pozbawienia wolności, warunkowego umorzenia postępowania karnego, odroczenia i przerwy w karze oraz warunkowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności, kary sekwencyjnej (in. mieszanej) i wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających oraz probacyjnych

 • zagadnienia kryminologiczne w wymiarze prognozowania zjawisk, a także z zakresu diagnozy kryminologicznej, osobopoznawczej oraz resocjalizacyjnej

 

Bezpieczeństwo funkcjonariuszy publicznych

Bezpieczeństwo fizyczne funkcjonariuszy publicznych ma jednoznaczną wymowę. Wykonujący swoje zadania, także w środowisku podopiecznych oraz innych uczestników szczególnych postępowań, na terenie sądów, instytucji, placówek i urzędów, a także w drodze do miejsca czynności, jak i z miejsca ich wykonania, są narażeni na przemoc ze strony osób, wobec których je prowadzą. Każde, bezpośrednio podjęte czynności służbowe wobec naszych klientów, nawet w sytuacji, kiedy funkcjonariusz nie ma informacji o ich skłonności do agresywnego zachowania, może przerodzić się w sytuację zagrażającą jego życiu lub zdrowiu. W tym rozumieniu na bezpieczeństwo składa się nie tylko wiedza merytoryczna funkcjonariusza z zakresu własnej pragmatyki służbowej ale w szczególności znajomość taktyk i technik interwencyjnych niezbędnych w sytuacjach kryzysowych.

Podkreślić należy, że na niebezpieczeństwo funkcjonariuszy mają wpływ tak zwane czynniki obiektywne, czyli niezależne od wykonujących czynności służbowe funkcjonariuszy, związane ze specyfiką pracy (środowisko patologiczne, niebezpieczne dzielnice), a także subiektywnych, do których zaliczyć można: wiedzę ogólną i zawodową, umiejętności w zakresie komunikatywności, analizy i oceny sytuacji, oceny stanów emocjonalnych ludzi, odporności na stres, opanowania emocji, strachu. Niezbędne są również umiejętności zawodowe w zakresie wykorzystywania doświadczeń własnych i współpracowników.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wykładu połączonego z elementami samoobrony i odtworzeniem zagrożenia w miejscu pracy. Komponenty szkolenia:

Bezpieczeństwo prawne funkcjonariuszy publicznych, w tym w szczególności:

 • działanie w oparciu o wiedzę prawną

 • zakres i charakter odpowiedzialności cywilnej funkcjonariusza publicznego

 • delikt dyscyplinarny

 • delikt karny - penalizacja zachowań funkcjonariuszy publicznych, popełnionych w czasie i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych

 • znaczenie przestępstwa pospolitego dla wykonywanego zawodu

Wiktymizacja:

 • hierarchizacja zjawisk i procesów, które są źródłem obaw i lęków

 • identyfikację rodzajów i okoliczności wiktymizacji

 • czynniki kształtujące potencjał wiktymogenny i podatność wiktymizacyjną

 • identyfikację źródeł pomocy, którym poddani są kuratorzy w sytuacji zagrożenia

 • propozycje w zakresie podniesienia bezpieczeństwa

W ramach szkolenia możliwe jest wprowadzenie elementów samoobrony, inscenizacja zagrożeń biurowych i terenowych oraz symulacja sytuacji zakładniczej.

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 • Ochrona wprowadzona ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 • Działalność zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych

 • Funkcje i działania Policji, Prokuratury, Sądu, Kuratorów sądowych, Pomocy Społecznej i innych podmiotów współpracujących

 • Ochrona prawnokarna osoby najbliższej lub innej pozostającej w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy

 • Odebranie dziecka

 • Zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego; nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego

 • Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty i w postępowaniu karnym (jako świadek i pokrzywdzony)

 • Mediacje w sprawach karnych związanych z przemocą

 • Instytucje pomocy ofiarom przestępstw

    

   |  STRONA GŁÓWNA  |  DO GÓRY  | 

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Stasiorowski - Pomoc prawna Kutno, Kancelaria, radca prawny - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
design by TONER