O  F  E  R  T  A
A A A

 INFORMACJE OGÓLNE 

W trosce o naszych Klientów nieustannie poszerzamy zakres swoich usług oraz współpracujemy z doświadczonymi praktykami w obszarze ochrony danych osobowych oraz RODO. Przedsiębiorcy w gąszczu nieustannie zmienianych przepisów prawnych, zastanawiają się nad rzetelnością i poprawnością wdrażanych procedur i tym samym bezpieczeństwem własnej firmy wobec wymagań RODO oraz wytycznych Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dajemy gwarancję rzetelnego zweryfikowania zgodności wdrożonych w Waszej firmie rozwiązań. Nie tylko diagnozujemy problemy i nieprawidłowości, lecz także doradzamy i wskazujemy rozwiązania problemów.

PARTNERZY

Justyna Ryter

 

Erwin Ryter

Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczka licznych konferencji naukowych oraz autorka publikacji naukowych z zakresu ochrony danych osobowych.

Specjalizuje się w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa medycznego i prawa pracy.

Doświadczona inspektor ochrony danych osobowych licznych podmiotów gospodarczych. Certyfikowana trenerka, prowadzi szkolenia między innymi z zakresu ochrony danych osobowych, RODO, prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, prawa karnego.

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - Akademia Trenera Biznesu, szkoleniowiec, certyfikowany trener biznesu, mediator sądowy, doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Organizator i prelegent konferencji naukowych oraz autor publikacji naukowych.

Doświadczony inspektor ochrony danych osobowych licznych podmiotów gospodarczych. Prowadzi szkolenia między innymi z zakresu ochrony danych osobowych i RODO dla podmiotów gospodarczych, urzędów i firm. Przeprowadził także szkolenia z zakresu tworzenia prawa i windykacji należności dla Federacji Inicjatyw Oświatowych.

 

 AUDYT 

 • ocena przyjętej przez przedsiębiorstwo polityki ochrony danych osobowych

 • analiza procesu przetwarzania danych, w szczególności:
  - weryfikacja i ocena zgodności z prawem przyjętych procedur i dokumentacji
  - analiza umów powierzenia
  - analiza ewidencji incydentów i innych dokumentów

 • szacowanie ryzyka (identyfikacja zagrożeń związanych z procedurami przetwarzania danych osobowych)

 • określenie rozwiązań i pomoc w ich wdrożeniu - między innymi dokumentacji, klauzul informacyjnych, rozwiązań z zakresu IT, potrzeby wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych

 • weryfikujemy wiedzę pracowników w obszarze ochrony danych osobowych na podstawie badania i pisemnego raportu

 

 SZKOLENIA 

 • organizujemy kompleksowe szkolenia dla pracodawców i pracowników

 • organizujemy szkolenia dedykowane zgodne z indywidualnymi oczekiwaniami Klienta (np. szkolenia w formie warsztatów praktycznych, szkolenia cykliczne, szkolenia z testem wiedzy, szkolenia łączące wiedzę merytoryczną z praktyką, szkolenia z doradztwem, szkolenia tematyczne - np. RODO w tajemnicy przedsiębiorstwa)

 • dojeżdżamy do firm na terenie całej Polski

 • organizujemy wideokonferencje i doradztwo poszkoleniowe

 

Szkolenie podstawowe

Obejmuje podstawowy zakres wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i RODO. W efekcie pozwala na swobodną i profesjonalną obsługę klientów i kontrahentów. Jest prowadzone w formie warsztatów, które pozwalają na nabycie praktycznych kompetencji w zakresie samodzielnego przetwarzania danych.
Uczestnik nabędzie między innymi:

 • wiedzę o aktach prawa obowiązującego w obszarze RODO oraz roli Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • podstawowe umiejętności, pozwalające na weryfikowanie zdarzeń wobec ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

 • umiejętności ochrony firmy przed negatywnymi skutkami naruszeń ochrony danych osobowych

 • pewność przetwarzania danych osobowych

 • wiedzę pozwalającą uniknąć wysokich kar i roszczeń ze strony kontrahentów oraz innych podmiotów, nakładanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • wiedzę praktyczną w zakresie stosowania procedur oraz wytwarzania dokumentacji zgodnej z RODO

 • wiedzę o obowiązkach informacyjnych wobec kontrahentów oraz partnerów

 

RODO dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jest kierowane do podmiotów leczniczych, przedsiębiorców oraz fundacji lub stowarzyszeń prowadzących działalność leczniczą wszelkich specjalizacji lekarskich oraz lekarsko-dentystycznych
Szkolenie obejmuje wykład, warsztaty oraz dyskusję
W trakcie szkolenia, jego uczestnicy mogą korzystać z indywidualnego doradztwa
Szkolenie może się kończyć testem dla uczestników zainteresowanych weryfikacją nabytej wiedzy

Uczestnik nabędzie między innymi:

 • wiedzę z zakresu szkolenia podstawowego

 • wiedzę odnoszącą się do przetwarzania danych wrażliwych pacjentów

 • wiedzę z zakresu relacji tajemnicy lekarskiej do regulacji RODO

 • wiedzę o dobrych praktykach w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

 • wiedzę o prawach pacjentów oraz sposobach ich realizacji

 • wiedzę o obowiązkach podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • umiejętność tworzenia właściwej dokumentacji

 • umiejętność nawiązywania prawidłowego kontaktu z pacjentem przez personel oraz pracowników

 • umiejętność prawidłowego uczestniczenia w kontroli

 • umiejętność zapobiegania incydentom, które wymuszają prowadzenie kontroli

 • umiejętność prowadzenia działalności w sposób bezpieczny i pozwalający uniknąć incydentów, niosących ze sobą dotkliwe kary nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

"RODO dla kadr"

Jest skierowane do:

 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą

 • mikroprzedsiębiorców

 • małych przedsiębiorców

 • średnich przedsiębiorców

- obejmuje doradztwo i szkolenie właścicieli przedsiębiorstw, którzy samodzielnie lub częściowo zajmują się kwestiami pracowników, jak również księgowych i pracowników kadr. Łączy praktyczne zajęcia z bieżącym doradztwem obejmującym najbardziej znaczące tematy RODO, takie jak umowy powierzenia, upoważnienia, czy rejestr czynności przetwarzania

Uczestnik nabędzie między innymi:

 • wiedzę z zakresu szkolenia podstawowego

 • umiejętność stosowania przepisów Kodeksu pracy zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych i RODO

 • umiejętność prowadzenia rejestru czynności przetwarzania

 • umiejętność poprawnego zawarcia umowy powierzenia i klauzul informacyjnych

 • umiejętność zbierania, przechowywania oraz przetwarzania danych klientów, pracowników oraz kontrahentów

 • umiejętność bezpiecznego przetwarzania danych, unikania wystąpienia incydentów oraz wywołania kontroli UODO

 

"RODO dla uczelni i w oświacie"

Jest skierowane do osób zarządzających uczelniami, szkołami oraz placówkami oświatowymi oraz zatrudnionej kadry.
Uczestnik nabędzie między innymi:

 • wiedzę z zakresu szkolenia podstawowego

 • wiedzę jak zgodnie z prawem przetwarzać dane kandydatów, uczniów i studentów oraz jak poprawnie wywiązywać się z obowiązków informacyjnych

 • wiedzę na czym polega prawidłowe zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadą rozliczalności

 • umiejętności przygotowania lub aktualizowania niezbędnych procedur i dokumentacji

 • umiejętności prowadzenia wewnętrznego rejestru czynności przetwarzania danych

 • umiejętności prowadzenia monitoringu w placówce

 • umiejętności powoływania inspektora ochrony danych osobowych i delegowania zadań dla niego

 • umiejętności przygotowania się do kontroli i czynnego w niej uczestniczenia

 • umiejętności przewidywania i unikania incydentów, prowadzących do kontroli, skarg i w ich następstwie uciążliwych kar Prezesa UODO

 

Tworzenie polityki ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie

Współczesny Przedsiębiorca nie może bezpiecznie prowadzić swej działalności bez znajomości procedur przetwarzania danych osobowych. Uzyskanie wiedzy na temat tego jak prawidłowo powierzać i udostępniać dane, czym jest podpowierzenie danych oraz jaki powinien wyglądać typowy katalog procedur bezpieczeństwa i ochrony danych jest niezbędne.

Uczestnik nabędzie między innymi:

 • wiedzę z zakresu szkolenia podstawowego

 • wiedzę jak dokonać weryfikacji dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych

 • umiejętność uzupełnienia lub opracowania procedury zgodnej z RODO

 • umiejętność szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych

 • umiejętność opracowania i prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych

 • umiejętność oceny, czy zasady przetwarzania danych w firmie spełniają wymogi RODO i zalecenia UODO

 

 WDRAŻANIE PROCEDUR I DOKUMENTACJI 

 • przygotowujemy pracodawców i pracowników do działalności kontrolnych UODO

 • uczestniczymy w kontroli

 • zapewniamy wdrożenie procedur pozwalających uchronić firmę przed negatywnymi skutkami naruszeń ochrony danych

 • zapewniamy spełnienie wymagań RODO

 • opracowujemy unikalną, zgodną z RODO dokumentację dopasowaną wyłącznie do Państwa przedsiębiorstwa (np. politykę bezpieczeństwa, rejestr czynności przetwarzania, instrukcję zarządzania systemem informatycznym, zgody, klauzule, procedury notyfikacji naruszeń, autorskie kodeksy dobrych praktyk RODO, procedury oceny ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych, instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia incydentów itp.)

 • opracowujemy umowy zgodne z RODO na indywidualne potrzeby Klienta

 • oferujemy doradztwo lub szkolenie powdrożeniowe

 • oferujemy porady prawne z zakresu ochrony danych osobowych i RODO

 

 OBJĘCIE FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 • określamy potrzebę powołania inspektora ochrony danych osobowych

 • oferujemy pełnienie zdalnej funkcji inspektora ochrony danych, tj. bieżące stałe doradztwo telefoniczne i mailowe oraz wizyta w firmie klienta przez określoną liczbę godzin w miesiącu oraz w miarę wystąpienia pilnych incydentów naruszenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych

 • zapewniamy obsługę podmiotów gospodarczych na terenie kraju

 |  STRONA GŁÓWNA  |  DO GÓRY  | 

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Stasiorowski - Pomoc prawna Kutno, Kancelaria, radca prawny - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
design by TONER