O  F  E  R  T  AA A A

 PRAWO CYWILNE

 • doradztwo prawne, analiza i opiniowanie umów

 • sporządzanie projektów i negocjowanie umów

 • reprezentowanie Klientów przed sądem, w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym

 • odszkodowania, w szczególności:
  - wypadki komunikacyjne (drogowe)
  - wypadki na terenie placówek szkolnych
  - wypadki w pracy, w tym w drodze i z pracy
  - wypadki w rolnictwie
  - wypadki w czasie urlopu
  - odszkodowania za błędy medyczne (podmioty lecznicze i prywatne studio tatuażu, kosmetyczne, rehabilitacji i in.
  - zadośćuczynienia z powodu śmierci lub uszkodzenia ciała

 • windykacja należności, w szczególności:
  - doradztwo
  - przygotowanie wezwań do zapłaty do dłużników
  - zawarcie ugody - doradztwo, reprezentowanie i prowadzenie negocjacji
  - przygotowanie i reprezentacja w sprawach o zapłatę

 

PRAWO RODZINNE

 • sprawy o rozwód i separację

 • sprawy o alimenty

 • sprawy o podział majątku i ustanowienie rozdzielności majątkowej

 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej

 • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

 

PRAWO SPADKOWE

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku

 • sprawy o zachowek

 • sprawy o dział spadku

 • sprawy o uznanie za niegodnego

 • sprawy zrzeczenia się dziedziczenia, przyjęcia lub odrzucenia spadku

 • sprawy testamentowe

 • wykonanie testamentu

 

PRAWO PRACY

 • doradztwo, negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich

 • doradztwo i przygotowywanie regulaminów pracy

 • sprawy indywidualne i zbiorowe ze stosunku pracy,

 • sprawy dyscyplinarne pracowników, w tym ze stosunku pracy powstałego na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

 • sprawy o mobbing

 • dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy

 

PRAWO GOSPODARCZE

 • zakładanie spółek

 • zakładanie stowarzyszeń i fundacji, prowadzenie ich spraw i reprezentacja

 • zakładanie działalności gospodarczej

 • obsługa spółek i działalności gospodarczych

 • sporządzanie projektów umów, statutów i regulaminów spółek

 • prowadzenie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • doradztwo prawne

 • zastępstwo procesowe

 • likwidacja i upadłość spółek

 • windykacja i dochodzenie roszczeń

 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

 • reprezentacja w postępowaniu elektronicznym

 

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE, PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 • doradztwo, opiniowanie oraz sporządzanie i wykonanie umów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

 • reprezentacja w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich

 • doradztwo, opiniowanie, przygotowanie i reprezentacja w sprawach związanych z negocjowaniem i zawarciem umów związanych z prawami własności przemysłowej lub umów licencyjnych

 • sprawy naruszeń praw własności przemysłowej

 

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 • sprawy naruszeń podstawowych praw konsumentów, tj. z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, informacji, ochrony interesu ekonomicznego oraz reprezentowania ich interesów

 • sprawy dochodzenia odszkodowań

 • doradztwo zapobiegania czynom nieuczciwej konkurencji

 • sprawy kontroli zgodności wzorców umownych z ustawą o prawach konsumenta

 • prowadzenie spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji

 

PRAWO KARNE I KARNO SKARBOWE

 • reprezentowanie pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania karnego lub karno skarbowego

 • reprezentowanie podejrzanego, oskarżonego, osądzonego oraz skazanego w każdym etapie postępowania karnego

 • reprezentowanie pracowników w postępowaniu dyscyplinarnym

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • analiza potrzeb, przygotowanie oferty i dokumentacji

 • analiza i przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia

 • realizacja środków prawnych i reprezentacja

 • analiza i zawieranie umów o wykonanie zadania w ramach zamówienia publicznego

 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

 • doradztwo i reprezentacja w zakresie ogłoszenia upadłości

 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnikowi

 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wierzycielowi

 

NIERUCHOMOŚCI I SPRAWY LOKALOWE

 • doradztwo, opiniowanie i przygotowanie umów kupna - sprzedaży, dzierżawy, najmu nieruchomości

 • porządkowanie stanu prawnego nieruchomości

 • darowizna i wypowiedzenie darowizny nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 • umowa dożywocia

 • zasiedzenie własności nieruchomości

 • sprawy dotyczące najmu, dzierżawy, użyczenia in. dotyczące nieruchomości

 • sprawy dotyczące mieszkań komunalnych oraz ich wykupu

 • sprawy o zapłatę czynszu

 • sprawy umów z deweloperami

 • sprawy wspólnot mieszkaniowych i spory

 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • sprawy emerytur - kapitał początkowy, praca w szczególnych warunkach

 • sprawy dotyczące rent i zasiłków

 • odwołanie i reprezentowanie przed organami ZUS

 • sprawy dotyczące zadłużenia wobec ZUS

   

   |  STRONA GŁÓWNA  |  DO GÓRY  | 

Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Stasiorowski - Pomoc prawna Kutno, Kancelaria, radca prawny - Wszelkie prawa zastrzeżone
 
design by TONER